OBCHODNÍ PODMÍNKY

Abychom si vyjasnili vzájemná práva a povinnosti.

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup členství na webové stránce online.doubledrive.cz za 200 Kč/měsíčně, 600 Kč/čtvrtletně a 1.000,-- Kč/ročně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: Pavla Křížová, IČ: 64349233, se sídlem Za Prachárnou 492/20, 586 01 Jihlava zapsaná v živ. rejstř. od 12. 12. 2022, vedená na ŽÚ Jihlava pod č. j. MMJ/OŽÚ/211804/2022-ChL.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou členství přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce doubleDRIVE fitness online členství. Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete 100% Garanci spokojenosti, budou vám vráceny peníze.

Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 8.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce online.doubledrive.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena členství, pokuty, faktury

Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu elektronický doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení členství a bude poslán na emailovou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Forma a způsob opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby

c) Maximální částka opakované platby bude ve výši 200 Kč/měsíčně, 600 Kč/čtvrtletně a 1.000,-- Kč/ročně

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná, pokud nedojde ke změně obchodních podmínek

e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním, čtvrtročním anebo ročním cyklu.

f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky

g) E-mail upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí na email 7 dní před provedením platby, další email v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojde ke stržení opakované platby.

h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy online.doubledrive.cz 

ch) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: online.doubledrive.cz

i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti The Pay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti The Pay s.r.o.

4. Délka členství a možnost jeho ukončení

Po přijetí platby na účet prodávajícího, je umožněn kupujícímu vstup do členské sekce. Tato sekce je kupujícímu zpřístupněna po dobu zakoupeného členství a aktivuje se ihned po přijetí platby + následným odesláním přístupových údajů do členství.

Po uplynutí lhůty dle objednávky kupujícího dochází k vyčerpání objednané služby a zárověň k automatické prolongací na další období.

Ukončení a nepokračování ve členství je samozřejmě možné, prodloužením nevznikají žádné dlouhodobé závazky a po informaci prodávajícímu o nepokračování ve členství je členství bezplatně kupujícímu ukončeno. Prvním ani prodlužovacím nákupem členství nevznikají žádné závazky. Prodávají nenese žádnou odpovědnost, pokud kupující svého členství nevyužije z jakéhokoli důvodu, včetně zdravotních potíží kupujícího. Bezplatné prodloužení členství není možné!

5. Způsob platby

Členství je možné platit pouze předem převodem na bankovní účet anebo přes platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o.     

Platební brána společnosti ThePay.cz, s.r.o. poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.     

Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány ThePay. dostupných na webových stránkách společnosti ThePay.cz, s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet: 2402447867/2010, IBAN: CZ6020100000002402447867, SWIFT: FIOBCZPPXXX

6. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu při zakoupení členství, získá přístup do členské sekce, kde se nacházejí videa a rady jinak uzamčené pro veřejné návštěvníky internetových stránek.

7. Garance

Za své produkty Pavla Křížová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Členství si dává za cíl ukázat vám kombinaci cvičení a zdravého stravování tak, abyste je byli schopní okamžitě aplikovat a viděli první výsledky. Pokud byste do 30. dnů od zaplacení usoudili, že pro vás toto členství není, oznamte nám to písemně na email a my vám vrátíme peníze zpět.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dnů od provedení platby, a to elektronickou formou na tento email: online@doubledrive.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

9. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

10. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Pavla Křížová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce fitness členství, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Pavla Křížová, IČ: 64349233, se sídlem Za Prachárnou 492/20, 586 01 Jihlava zapsaná v živ. rejstř. od 12. 12. 2022, vedená na ŽÚ Jihlava pod č. j. MMJ/OŽÚ/211804/2022-ChL, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Více informací je uvedeno v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

11. Reklamační řád

Poskytovatel odpovídá za to, že fitness členství, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí "vstup" do členské sekce na, má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li fitness členství uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména obsahuje-li členství soubor jiné materiály než jakou si uživatel zakoupil nebo je-li členství neúplné, poškozené nebo nečitelné v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a 

2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží).

Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele právo z vady, která se vyskytne u fitness členství, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne aktivace členství na zařízení uživatele, a to prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách tak, že uživatel vyplní do připraveného elektronického reklamačního formuláře požadované údaje a následně jej odešle poskytovateli. Reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky a popis zjištěných vad.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadná data opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

Prodávající rozhodne o reklamaci podnikatele ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace podnikatele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s podnikatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, poskytovatel je povinen uživateli vadný soubor elektronické knihy opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Uživatel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly uživatelem poukázány za účelem zaplacení.

12. Autorská práva

Vložením fotografií (do Facebook skupiny: 1) doubleDRIVE fitness, 2)Tajná - soukromá členská skupina) uděluji souhlas k možnému sdílení (těchto fotografií) na Facebook stránce a Instagramu, které spravuje Pavla Křížová. A to jako možný příspěvek, stories nebo forma videa.

Kontakty pro reklamaci:

Adresa: Pavla Křížová, Za Prachárnou 492/20, 586 01 Jihlava

Telefon: 607 761 890

E-mail: online@doubledrive.cz

13. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.